1. Vị trí - chức năng:

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Thốt Nốt có chức năng tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ - quyền hạn:

- Trình UBND quận các văn bản hướng dẫn cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của UBND thành phố và Sở Giáo dục - Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Trình UBND quận quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và chương trình cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Giúp UBND quận quản lý công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản và các hoạt động khác của trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Về quản lý giáo dục phổ thông, mầm non:

+ Trình UBND quận về quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục trong quận.

+ Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục trong quận trình Chủ tịch UBND quận ký quyết định.

+ Tham mưu cho UBND quận hướng dẫn, kiểm tra UBND phường thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn phường; việc thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn quận theo phân cấp của UBND thành phố và phân công của UBND quận; chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

+ Hướng dẫn kiểm tra các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của quận

+ Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm. Tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục hàng năm để UBND quận quyết định; tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục thuộc địa phương quản lý.

+ Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình, mục tiêu Quốc gia hàng năm gửi cơ quan chuyên môn của UBND quận theo quy định của pháp luật. Lập giao dự toán ngân sách theo cơ chế tự chủ, phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện Đề án tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

+ Tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục và tổ chức thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục trên địa bàn theo sự chỉ đạo của UBND quận và của Sở Giáo dục - Đào tạo.

+ Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn.

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác giáo dục trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND quận, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND quận giao.