Friday, 01/07/2022 - 05:35|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỐT NỐT
 • Nguyễn Văn Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   02923851348
  • Email:
   vanhanh@cantho.edu.vn
 • Huỳnh Thị Mai Gi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02923851348
  • Email:
   maigi@cantho.edu.vn