DANH MỤC

32 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC

 

STT

Tên Quy trình

Quyết đinh

Ngày Quyết đinh

Line Tải các Quy trình Thủ tục hành chính

1

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1rSHWoR1jTj36pSdj0e7JhRfujrxJAvrQ/view?usp=sharing

2

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1xAnsitwun-Ove1cWoeY4k5qpxOs7VbL4/view?usp=sharing

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/19yNM37UBGx-Y8ykZwk2AX00OST9dzEFL/view?usp=sharing

4

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/open?id=1gsTXMnZphIUP2dGNVGoeMFW9x07mHrZn

 5

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1MDjNaekEE9W9nCAWyPZtoFrO6iby7m2X/view?usp=sharing

6

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1GZV4Pb3OT2AL8RrWMKpxZF5QMsFjqg0O/view?usp=sharing

7

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1PXg75IMaA9PZNNPc0YSqLoGtvMuMWx2-/view?usp=sharing

8

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1aj7HbHq4v1oWF001dxbRuD1e5scgrMGL/view?usp=sharing

9

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1K4aG25T9BKd9Z95syVYnTKXMqZw7v-6U/view?usp=sharing

10

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1-XdVR6aHH7dq8DwK1mufxtI8Zutk94Qv/view?usp=sharing

11

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/19HdWld8yWUYPiDBrMalN8Mu0dL-hpDPe/view?usp=sharing

12

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1tfnVKIHFk2O-J5s92_p3x6HCAqSrL4Ga/view?usp=sharing

13

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1ZzIf1Bi5dcxfAEFU8IJI3zfOP1U8cT-e/view?usp=sharing

14

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1O0dK-PjEX76tdoElt4B5AbrjH9OpgqkX/view?usp=sharing

15

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1yB3tMrcCNkWoLoDXYZuXEJTq6ndd5DRe/view?usp=sharing

16

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/18gYa8EB5ZbwcC7gDs12m5CCfjteTzHJM/view?usp=sharing

17

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/18Qa7ORPWRoeYtfh3aKGDOG1SerL0TsI5/view?usp=sharing

18

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1B62S6HwFv7HkvJWAVmL7iTZLXCm1wQZv/view?usp=sharing

19

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/18sz86q-lzyaf84bO4bOUdcsgBzEzbMjC/view?usp=sharing

20

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1WRJxSXsbmd5kUwk6_tIkbkgbpqWiNA9L/view?usp=sharing

21

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/10XMjitNtlz7SdiDIDS0NbsY5nNVRhaoa/view?usp=sharing

22

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1zq81z27NO80hKAVTLasY7i8KQHJubHrF/view?usp=sharing

23

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1BhEMEXkPD1CUIBxz8kT1WhvHOMYYlPcC/view?usp=sharing

24

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1q-OAUQFqPSDY5qL-gvxebO-3Y8Y8ffuG/view?usp=sharing

25

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/13wACpOu0FgLbYyLqB-8lY5F_5i96hsZV/view?usp=sharing

26

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1sGMrFIqfyVfZiAQ5OCxAhTAjPfMeeR3S/view?usp=sharing

27

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/12HnLxXETt-0zIuL4Z-h-patWCPbvv6p3/view?usp=sharing

28

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1d4TJK5JrGWLTEfRc8-VvaImAuwAihoTw/view?usp=sharing

29

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/14SP2HLb_CN6fY-PW3iTdiEodeTtrmGkr/view?usp=sharing

30

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/11JLHRIi7wlKkWmxE11duFiFPD64aSfDv/view?usp=sharing

31

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1AseOr9yKBMUKgCZLAVytHzkH01veOwzd/view?usp=sharing

32

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

1199/QĐ-UBND

11/5/2018

https://drive.google.com/file/d/1xlHVR-g8yHEI8-243ORMp_DnmcYUJ9Ok/view?usp=sharing