Thứ ba, 18/09/2018 20:14:21

Danh sách các trường tham gia cứu trợ bão lũ miền Trung

     UBND QUẬN THỐT NỐT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


DANH SÁCH
TRƯỜNG THAM GIA CỨU TRỢ BÃO LŨ MIỀN TRUNG
Tháng 10/2017
STT Đơn vị               Số tiền nộp                 Ghi chú
1 MN Thốt Nốt 7.303.000  
2 MG Thốt Nốt 3.786.000  
3 MN Tân Lộc 5.031.000  
4 MG Tân Lộc 3.668.000  
5 MG Tân Lộc 1 3.778.000  
6 MG Thới Thuận 3.380.000  
7 MG Thới Thuận 1 3.677.000  
8 MG Thuận Hưng 1 5.415.000  
9 MG Thuận Hưng 2 2.166.000  
10 MG Trung Nhứt 3.337.000  
11 MN Trung Kiên 3.665.000  
12 MG Trung Kiên 3.226.000  
13 MG Thuận An 3.327.000  
14 MG Tân Hưng 3.672.000  
15 MN Thạnh Hòa 2.682.000  
16 MG Thạnh Hòa 2.348.000  
17 TH Thốt Nốt 1 13.591.000  
18 TH Thốt Nốt 2 4.464.000  
19 TH Thốt Nốt 3 6.538.000  
20 TH Trung Nhứt 1 6.840.000  
21 TH Trung Nhứt 2 4.367.000  
22 TH Trung Kiên 1 7.210.000  
23 TH Trung Kiên 2 6.127.000  
24 TH Trung Kiên 3 4.539.000  
25 TH Tân Lộc 1 6.385.000  
26 TH Tân Lộc 2 6.935.000  
27 TH Tân Lộc 3 9.928.000  
28 TH Tân Lộc 4 3.512.000  
29 TH Thới Thuận 1 4.596.000  
30 TH Thới Thuận 2 7.938.000  
31 TH Thới Thuận 3 4.870.000  
32 TH Thuận An 6.939.000  
33 TH Thuận An 1 5.708.000  
34 TH Thuận Hưng 1 9.628.000  
35 TH Thuận Hưng 2 6.126.000  
36 TH Thuận Hưng 3 6.889.000  
37 TH Tân Hưng 7.613.000  
38 TH Thạnh Hòa 4.691.000  
39 TH Thạnh Hòa 1 5.098.000  
40 THCS Trung Nhứt 15.797.000  
41 THCS Trung Kiên 12.395.000  
42 THCS Thới Thuận 16.045.000  
43 THCS Thuận Hưng 14.117.000  
44 THCS Tân Hưng 6.360.000  
45 THCS Thốt Nốt 22.556.000  
46 Phòng GD&ĐT Thốt Nốt 3.057.000  
Cộng 301.320.000  

Bằng chữ: Ba trăm lẻ một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng

Tải tệp đính kèm

Thông báo khác