1. Bà NGUYỄN THANH THỊ DIỄM THU - - Chức vụ: Bí thư Đoàn 

2. Ông PHẠM VĂN LỘC - - Chức vụ: TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI