Trường TH Thốt Nốt 3 được thành lập năm 1994

Trường có hai điểm:

+ Điểm trung tâm : KV Phụng Thạnh 1 - Phường Thốt Nốt - Q. Thốt Nốt - Tp. Cần Thơ

+ Điểm phụ: KV Tràng Thọ 1 - Phường Thốt Nốt - Q. Thốt Nốt - Tp. Cần Thơ

Tổng số CB -GV-CNV : 34/18 nữ